មិរ៉ៃ គ្រុប
みらい グループ

លទ្ធផលនៃការចូលរួមពិពរ័ណ៍ការសិក្សាភាសាជប៉ុនប្រចាំឆ្នាំ២០២០

ពត៌មានផ្សេងៗស្តីពីលទ្ធផលនៃការចូលរួមពិពរ័ណ៍ការសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ២០២០របស់សាលាទាំងអស់មកពីប្រទេសជប៉ុន និងឱកាសការងារ​ជាមួយជប៉ុន។


register

Opportunities

Video

អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ១៤:០០ 818
អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ១២:០០ 931
អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ០០:០០ 755
អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ០០:០០ 693