ឱកាសសិក្សាភាសាជប៉ុន សម្រាប់ប្អូនៗដែលទើ់បប្រឡងទី១២ចប់ថ្មីៗ។

ឱកាសសិក្សាភាសាជប៉ុន សម្រាប់ប្អូនៗដែលទើ់បប្រឡងទី១២ចប់ថ្មីៗ។

ប្អូនៗដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំថ្មីនេះ និងមានជីវភាពខ្វះខាត មិនសូវស្គាល់គេនៅភ្នំពេញ បើពេញចិត្តក្នុងរៀន តែអត់លទ្ធភាពជួលផ្ទះ អាចមកស្នាក់នៅនិងរៀនភាសាជប៉ុននៅសាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃបាន។ វគ្គភាសាជប៉ុនទើបបើកថ្មីៗបានមកដល់ហើយ។

ឱកាសសិក្សាភាសាជប៉ុន សម្រាប់ប្អូនៗដែលទើ់បប្រឡងទី១២ចប់ថ្មីៗ។

ប្អូនៗដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំថ្មីនេះ និងមានជីវភាពខ្វះខាត មិនសូវស្គាល់គេនៅភ្នំពេញ បើពេញចិត្តក្នុងរៀន តែអត់លទ្ធភាពជួលផ្ទះ អាចមកស្នាក់នៅនិងរៀនភាសាជប៉ុននៅសាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃបាន។ វគ្គភាសាជប៉ុនទើបបើកថ្មីៗបានមកដល់ហើយ។

MIRAI Japanese Language School is celebrating its 4th anniversary.

MIRAI Japanese Language School is celebrating its 4th anniversary.

Japanese Language opportunity for new students.
To celebrate the 4th anniversary of the establishment of MIRAI Japanese Language School, we offer new students to enroll new term with a great tuition fee of Japanese Language.
Hurry up, do not miss this great opportunity!!!
Tel: 088 81 81 423/ 093 333 658

Congratulations to our students who left to study in Japan​ 2022

Congratulations to our students who left to study in Japan​ 2022

Congratulations to another of our students who left to study in Japan yesterday.
May you be successful in your studies in another country.
#For those who want to apply to study in Japan, do not forget the Mirai Japanese Language School.
Join Telegram: https://t.me/MiraiStudyAbroadInJapan

News and Events

Our Partners