មិរ៉ៃ គ្រុប
みらい グループ

TONG HENG'S SPEECH

បុរសសង្ហារអ៊ុយ តុងហេងដែលត្រូវទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុននាខែក្រោយនេះទើបតែរៀនភាសាជប៉ុន៤ខែទេតែអាចដណ្តើមពិន្ទុពីគណៈកម្មការនាយកសាលាទាំង៤នាក់មកពីប្រទេសជប៉ុនហើយឈ្នះបានពានរង្វាន់លេខ១នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងថ្លែងសន្ទរៈកថាជាភាសាជប៉ុនលើកទី១នៅសាលាមិរ៉ៃ។


register

Opportunities

Video

អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ០០:០០ 999
អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ១៤:០០ 819
អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ១២:០០ 932
អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ០០:០០ 693