មិរ៉ៃ គ្រុប
みらい グループ

កម្រងសំណួរសម្រាប់រកការងារនៅជប៉ុន

(日本就職希望アンケート)

កម្រងសំណួរនេះសម្រាប់ការងារនៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានដំណើរការដោយសហភាពគាំទ្រធនធានមនុស្សជប៉ុន (JHSU) ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៩ មករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្កើត“វីសាពលករជំនាញ” ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មហើយបានចាប់ផ្តើមទទួលយកពលករបរទេសជាច្រើន។

សូមប្រាប់ឱ្យយើងដឹងពីសំណើរបស់អ្នកសម្រាប់ការងារនៅប្រទេសជប៉ុន។

この日本就職希望アンケートは、一般社団法人全国人材支援連合会(JHSU)とで運営されております。 日本国は2019年より人手不足問題を解決するために「特定技能ビザ」を創出し、多くの外国人労働者受入れをスタートさせました。カンボジアの皆様の日本での就職希望を是非お聞かせください。