មិរ៉ៃ គ្រុប
みらい グループ

ការចុះឈ្មោះទៅកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នៅប្រទេសជប៉ុនរបស់សាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃ
សាសាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់អោយបានជ្រាបថាសាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃនឹងធ្វើការជ្រើសរើសសិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់ទៅធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីរយៈពេល១ខែដល់ ៣ខែ។ សាលានិងធ្វើការជ្រើសរើសសិស្សទូទៅជារៀងរាល់ខែចំនួន១៥នាក់៖​
-លើកទី១: ផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទៅ៨ខែមករាឆ្នាំ២០២០
ចេញទៅប្រទេសជប៉ុន ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
-លើកទី២: ចេញទៅជប៉ុន ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
ផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី១៦ខែមករាឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះហើយ
・សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមចុះឈ្មោះតាមទំរង់ខាងក្រោម ហើយពេលចុះឈ្មោះរួច បុគ្គលិករបស់សាលានឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនវិញ ឬមកចុះឈ្មោះផ្ទាល់ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងរូបថត ៤ X ៦ ចំនួនពីរសន្លឹក នៅសាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃ សាខាទី២ ផ្ទះលេខ១៨ ផ្លូវ៥៦៦ សង្កាត់បឹងកក់ពីរ ខណ្ឌទូលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។

ទំរង់ចុះឈ្មោះ


បរិយាយ