មិរ៉ៃ គ្រុប
みらい グループ

Contact Us

 

Address 1: #13J, St 03, Group 6, DomNakThom5 Village, SangKat Steung Mean Chey 3, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia.

Address 2: #18, St 556, Sangkat Boeng Kak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: 061 460 092 / 088 8181 423

       093 333 658 / 078 948 084