មិរ៉ៃ គ្រុប
みらい グループ

Contact Us

 

Address : #1265, St K4A, Trung Morn Village, Sangkat Ou baek kam, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: 061 460 092 / 088 8181 423

       093 333 658 / 078 948 084