មិរ៉ៃ គ្រុប
みらい グループ
ព្រះរាជវង្សានុវង្ស

ព្រះរាជវង្សានុវង្ស

តាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្រះចៅអធិរាជជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិនិងរដ្ឋាភិបាល។ ព្រះចៅអធិរាជទី១២៥របស់ជប៉ុន ពីឆ្នាំ១៩៨៩។ 

សមាជិកបព្រះរាជវង្សានុវង្សទទួលភ្ញៀវរដ្ឋមកប្រទេសផ្សេងៗ ហើយធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបរទេស។  តាមរយះសកម្មភាពទាំងនេះសមាជិករាជវង្សានុវង្សបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវចំណងមិត្តភាពជាអន្តរជាតិ។ 

សមាជិករាជវង្សានុវង្សក៏រក្សានូវទំនាក់ទំនងយ៉ាងទូលំទូលាយ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនតាមរយះការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសនិងតាមរយះការចុះសួរសុខទុក្ខ ប្រជាជនមន្ទីរជនពិការ និង ជនចាស់ជរា។ សមាជិករាជវង្សានុវង្ស ទទួលបាននូវការគោរពយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុន។

រៀបរៀងដោយបុគ្គលិកភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃ


register

Opportunities

Video

អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ០០:០០ 1244
អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ១៤:០០ 999
អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ១២:០០ 1165
អាទិត្យ ០៨ មីនា ,២០២០ ០០:០០ 928