មិរ៉ៃ គ្រុប
みらい グループ

Profile

LIM LAY HY

សុក្រ ៣០ វិច្ឆិកា ,០០០១ ០០:០០ 42

គ្រូភាសាជប៉ុន

教師

Kiry Sophaknakpin

សុក្រ ៣០ វិច្ឆិកា ,០០០១ ០០:០០ 61

បុគ្គលិកការិយាល័យ 

総務

PHAL SOVATHRA

សៅរ៍ ១១ មករា ,២០២០ ០០:០០ 95

គ្រូ​ភាសា​ជប៉ុន

教師

EM DERPERE

សៅរ៍ ០២ កុម្ភះ ,២០១៩ ០៩:៣៤ 1476

ស្ថាបនិកសាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃ

អុឹម ឌឺប៉េរ៉េ

LENG CHANTHIDA

សៅរ៍ ០២ កុម្ភះ ,២០១៩ ០៩:៤៤ 869

នាយក​​សាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃ

校長

MEAS SENGHAK

សៅរ៍ ០២ កុម្ភះ ,២០១៩ ១១:០៣ 894

គ្រូភាសាជប៉ុន

教師

register

Opportunities

Video

អាទិត្យ ០៥ មករា ,២០២០ ០០:០០ 109
ពុធ ២៥ ធ្នូ ,២០១៩ ០០:០០ 69
សៅរ៍ ០២ វិច្ឆិកា ,២០១៩ ០០:០០ 866
ពុធ ០៩ តុលា ,២០១៩ ០០:០០ 473
អាទិត្យ ១៤ កក្តដា ,២០១៩ ០០:០០ 454